Barion Pixel

Általános szerződési feltételek a www.4bro.hu honlapon megvalósuló támogatásnyújtásra vonatkozóan.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A WWW.4BRO.HU HONLAPON MEGVALÓSULÓ TÁMOGATÁSNYÚJTÁSRA VONATKOZÓAN

 

  1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a 4BRO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09- 937921; székhely:     1118 Budapest, Ménesi út 6.) mint támogatásban részesülő (a továbbiakban: Kedvezményezett) és azon személyek (a továbbiakban: Támogatók; Kedvezményezett és Támogató a továbbiakban együttesen: Felek) közötti támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási szerződés) feltételeit tartalmazzák, mely személyek mint Támogatók a jelen ÁSZF-ben leírt módon és feltételekkel saját vagyonuk terhére ingyenesen és önkéntesen, ellenszolgáltatásra vonatkozó igény nélkül, vissza nem követelhető pénzbeli támogatást nyújtanak Kedvezményezett részére.

1.2. A Kedvezményezett hosszú távú szándéka a Kedvezményezett által kiadott www.4BRO.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) minőségi tartalom alkotás, ahol a honlap által megjelenített cikkek és videók méltóan képviselik és mutatják be a Honlap által képviselt kulturális közeget. A Támogatási szerződés létrejöttének célja, hogy a Támogató hozzájáruljon a Honlap függetlenségének a megőrzéséhez és működése folytonosságának biztosításához.

1.3. A Kedvezményezett a Honlap közösségi finanszírozásának céljából Honlapon belül Támogatási felületet https://4bro.hu/tamogatas/ hozott létre és tart fenn (a továbbiakban: Támogatási felület).

1.4. Kedvezményezett kijelenti, hogy a Honlap és a Támogatási felület működéséért és a teljes felelősséggel tartozik.

 

  1. A Támogatási szerződés létrejötte

2.1. A Támogatási szerződés azzal jön létre, hogy Támogató a Honlapon elérhető Támogatási felület mint a támogatást lehetővé tevő technikai megoldás használatával a Kedvezményezettnek saját vagyonából pénzbeli támogatást nyújt. A Támogatási szerződés elektronikus úton létrejött szerződésnek minősül, nyelve a magyar.

2.2. Támogató a támogatást Kedvezményezett részére önkéntesen, ellenszolgáltatásra vonatkozó igény nélkül, vissza nem követelhető módon nyújtja.

2.3. Támogató a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy cselekvőképes természetes személy vagy jogi személy, akinek/amelynek ügyleti, szerződéskötési képessége semmilyen módon nincs korlátozva, semmilyen jogot, jogi érdeket nem sért a Támogatási szerződés teljesítése. Támogató kifejezetten nyilatkozik, hogy a Támogatási szerződés alapján általa nyújtott, megfizetett támogatás nem keletkeztet aránytalan vagy észszerűen nem indokolható terhet Támogató számára. Támogató kifejezetten nyilatkozik, hogy adatait a valóságnak megfelelően adta meg.

2.4. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezései és az adatkezelési tájékoztató a Honlapon megtalálhatóak. A Támogató a támogatás nyújtásának feltételeként elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.

2.5. A Támogatási szerződés a Támogató és a Kedvezményezett közt a 2.1. pontnak megfelelően a támogatás – rendszeres támogatás esetén az első támogatás – Kedvezményezetthez való beérkezésével minden további aktus nélkül létrejön.

2.6. A Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatást Támogatótól elfogadja és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően használja fel.

 

  1. A Támogatási szerződés tárgya és tartalma

3.1. A Támogatási szerződés célja, hogy a Támogató anyagi, pénzügyi segítséget nyújtson a Kedvezményezettnek a Honlap Kedvezményezett általi működtetéséhez, melynek során Kedvezményezett szándéka a minőségi tartalom alkotás, ahol a Honlap által megjelenített cikkek és videók méltóan képviselik és mutatják be a honlap által képviselt kulturális közeget.

3.2. A Támogató a Honlapon megjelenített támogatási összegek közül választva támogathatja a Kedvezményezettet, akár egy, akár több alkalommal.

3.3. A támogatás megvalósulhat a Honlapon szereplő fizetési lehetőség alapján Payment Zrt. biztosítja
https://www.barion.com/hu/

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

  1. A támogatás felhasználása

4.1. A Kedvezményezett naptári évenként legalább egyszer hírlevél formájában, illetve az esetlegesen szervezett rendezvények alkalmával az átláthatóság követelményének megfelelően tájékoztatja a Támogatót arról, hogy a támogatások összegét hogyan használta fel.

4.2. A Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatásért cserébe termékértékesítést, vagy szolgáltatás-nyújtást nem követelhet, feltételeket nem támaszthat a Támogatás jelen ÁSZF-ben meghatározott cél szerinti felhasználása során

 

  1. Támogatói tagság

5.1. Abból a célból, hogy Kedvezményezett megköszönje a Támogató hozzájárulását a Honlap működéséhez, a javasolt kategóriáknak megfelelő alkalmi vagy havi Támogatókat támogatói tagnak tekinti.

5.2. A tagság nem a Támogató által nyújtott támogatás ellentételezését jelenti, hanem arra szolgál, hogy a Kedvezményezett a Honlap működéséről különböző mértékű és jellegű, naprakész tájékoztatással szolgáljon a Támogató részére.

 

  1. Adatkezelés

6.1. Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Támogató általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Kedvezményezett jogosult Támogató által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként a támogatás folyamata során a Kedvezményezett birtokába kerülő adatokat, a jogszabályi keretek között kezelni. Rögzítésre kerül, hogy ennek keretében adattovábbítás nem történik. Az adatkezelés részleteit az adatkezelési tájékoztató https://4bro.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ tartalmazza a jelen ÁSZF-ben foglalt esetleges eltérésekkel. A Kedvezményezett a támogatás fizetési módjával összefüggő adatokat (pl. bankkártya szám, számlaszám) nem kezel.

 

  1. A szerződés megszűnése

7.1. A Támogatási szerződés a teljesedésbe menésével megszűnik.

 7.2. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítését. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás jelen ÁSZF-ben rögzített céljával ellentétes felhasználása, a Támogató valamely, jelen ÁSZF alapján tett nyilatkozatának valótlansága, vagy a Támogató által vállalt teljesítések elmulasztása.

 

  1. Lemondás az ajándék visszakövetelési jogáról

8.1. Támogató a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

 

  1. Egyéb

9.1. Felek rögzítik, hogy a támogatás nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a Kedvezményezettet nem terheli.

9.2. A Támogató tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés alapján nyújtott támogatása nem minősül közérdekű adománynak.

9.3. A jelen ÁSZF-ben, a Támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit és általános szabályait kell alkalmazni.

Érvényes 2023.04.01-től

A WWW.4BRO.HU HONLAPON MEGVALÓSULÓ TÁMOGATÁSNYÚJTÁSRA VONATKOZÓAN KORÁBBAN ÉRVÉNYES ÁSZF-EK ELÉRHETŐSÉGE: https://4bro.hu/adatkezelesi-tajekoztato/